Struktura dhe Metodologjia

U3M-AL Paketat e Punës dhe Shpërndarja: WP.1 Skicimi i Aktiviteteve 3M në universitetet partnere D.1.1 3M Raportet mbi praktikat e mira në universitetet e BE D.1.2 Mapping 3M aktivitetet dhe nevojat në gjuhën shqipe Univ. D.1.3 Raportet mbi kufizimet ligjore për aktivitetet e 3M D.1.4 Seminari i përgjithshëm mbi aktivitetet e 3M WP.2 Trajnim mbi aktivitetet 3M në çdo universitet shqiptar D.2.1 Trajnime në çdo universitet shqiptar WP.3 Vizita Trajnimi mbi aktivitetet 3M në universitetet e BE D.3.1 Vizitatat në Valencia, Torino dhe Turku WP.4 Vendosja Qendrat Rajonale e Zhvillimit në çdo universitet shqiptar D.4.1 Analiza e kërkesave rajonale të aktiviteteve 3M D.4.2 Projektimi një plani të aktiviteteve 3M D.4.3 Krijimi i strukturave të përhershme për 3M D.4.4 Rrjeti Shqiptar i aktiviteteve 3M WP.5 Vlerësimi i projektit D.5.1 Raporti i vlerësimit D.5.2 Raporti Ndikimit D.5.3 Raporti i Auditimit WP.6 Aktivitetet e shpërndarjes D.6.1 Konferenca Ndërkombëtare D.6.2 Publikimet D.6.3 Faqja Web e rrjetit shqiptar 3M WP.7 Menaxhimi i projektit dhe drejtues D.7.1 Mbledhjet e Komitetit Drejtues D.7.2 Menaxhimi financiar D.7.3 Koordinimi i aktiviteteve të projektit

Zhvillimi i misionit te trete ne universitetet shqiptare

Project

Boulevard "Deshmoret e Kombit", Square "Mother Teresa", 4, Tirana, Albania

Phone: +355 (04) 222 79 14 www.u3m-al.org