Objektivat

  Projekti U3M-AL do të mbështesë rolin e universiteteve shqiptare në rritjen ekonomike dhe sociale të vendit duke nxitur dhe zhvilluar aktivitetet 3M në universitetet publike, siç kerkohet nga Qeveria Shqiptare dhe nga nevojat e modernizimit të universiteteve shqiptare.

  • Të zhvillojë lidhjet ndërmjet universiteteve shqiptare dhe shoqërisë përmes nxitjes së aktiviteteve të Misionit të Tretë: transferim teknologjie, të mësuarit gjatë gjithë jetës/edukim i vazhdueshëm dhe angazhim social.
  • Të krijojë Qendrat e Zhvillimit Rajonal për nxitjen, organizimin dhe zhvillimin e aktiviteteve 3M;
  • Të krijojë rrjetin shqiptar të bashkëpunimit për activitetet

 

Zhvillimi i misionit te trete ne universitetet shqiptare

Project

Boulevard "Deshmoret e Kombit", Square "Mother Teresa", 4, Tirana, Albania

Phone: +355 (04) 222 79 14 www.u3m-al.org