Dokumentation

WP.1 Hartimi i aktiviteteve 3M në universitetet partnerë

D.1.1 Raportet për praktikat e mira në universitetet e Evropës

D.1.2 Skicimi i aktiviteteve 3M dhe nevojat në Universitetet Shqiptare

D.1.3 Raportet për kufizimet ligjore të aktiviteteve 3M

D.1.4  Raporti final

WP.2 Trajnimet per aktivitetet  3M  ne  Univerisitetet  Shqipetare

D.2.1 Raporti final

WP.3 Vizitat Trajnuese ne Aktivitetet  3M  ne Universitetet Evropiane

 

D.3.1 Raporti perfundimtar

D.4.1 Raporti perfundimtar

D.4.2 Raport perfundimtar Hartimi i nje plani  aktivitetesh  3M .

WP5 Vleresimi i Projektit
D.5.2 Raporti i Impaktit
  • Raporti Impaktit
 WP.6 Activities of dissemination
D.6.1 Libri I konferences: Zhvillimi i Aktiviteteve te Misionit te Trete ne Universitetet Shqiptare

Zhvillimi i misionit te trete ne universitetet shqiptare

Project

Boulevard "Deshmoret e Kombit", Square "Mother Teresa", 4, Tirana, Albania

Phone: +355 (04) 222 79 14 www.u3m-al.org